ဂိမ္းကလပ္မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္။
ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္

ဂိမ္းမ်ားကိုေဒါင္းလုတ္ဆြဲ၍ကစားရန္ တစ္ပတ္လွ်င္ 1400ks/month


ဝန္ေဆာင္မႈအားအလိုေလွ်ာက္သက္တမ္းတိုးပါမည္။
ဝန္ေဆာင္မႈပယ္ဖ်က္ရန္ 7001 သို႔ OFF ဟုေပးပို႔ပါ။
သံုးစြဲျခင္းဆိုင္ရာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား :-
- ဝန္ေဆာင္ခ တစ္ပတ္လွ်င္ KS 1400/month က်သင့္ပါမည္။ ဝန္ေဆာင္မႈအား အူရီဒူးသံုးစြဲသူမ်ားသာရယူႏိုင္ပါသည္။ဝန္ေဆာင္မႈအား 7001 သို႔ OFF ဟုေပးပို႔၍အခ်ိန္မေရြးပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။